Objektívna zodpovednosť a parkovanie očami obcí

11.08.2021 , Objektívna zodpovednosť
Objektívna zodpovednosť a parkovanie očami obcí

Zmena, po ktorej už dávno volali mestá a obce, prišla v máji 2021. Bola prijatá novela zákona, ktorá rozširuje uplatňovanie objektívnej zodpovednosti aj na priestupky spojené so zlým alebo neoprávneným parkovaním. Čo to znamená pre vodičov a čo pre obce?

Na novinku v oblasti regulácie parkovania sme sa pozreli spolu s dopravným analytikom Jozefom Drahovským, ktorý zodpovedal naše otázky. Pripravili sme špeciálny článok pre vodičov a v nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo prináša objektívna zodpovednosť obciam.

Všeobecne známy termín – objektívna zodpovednosť?

V bežnej praxi ste sa už určite stretli s pojmom objektívna zodpovednosť v súvislosti s dopravou a priestupkami. Hovorí o tom, že za priestupky spáchané vozidlom je zodpovedný jeho majiteľ, pokiaľ zodpovednosť preukázateľne neposunul na držiteľa vozidla, alebo pokiaľ on zodpovednosť preukázateľne nepresunul na vodiča vozidla.

Od 1. 5. 2021 je novinkou, že inštitút objektívnej zodpovednosti môžu využívať aj obce. Obce, respektíve obecné polície dostali možnosť využívať inštitút objektívnej zodpovednosti pri statickej doprave a je na nich, či a ako ho využijú.

V ktorom zákone je definovaná objektívna zodpovednosť?

Objektívnu zodpovednosť ustanovuje zákon 8/2009 Z. z. § 139a ods. 7:  Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu

  • a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
  • b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

Čo v ľudskej reči znamenajú tieto paragrafy?

§ 6a  hovorí o povinnostiach držiteľa vozidla, že držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona.
Písmeno e) rieši zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Pritom § 25 definuje dlhý zoznam možných priestupkov.

25§ zákaz zastavenia a státia

Ktorý bod sa čoho týka?


Bod a) prestavuje neoprávnené parkovanie na mieste pre ŤZP a na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi.

Bod b) predstavuje všetko ostatné neoprávnené parkovanie podľa §25, z ktorého z titulu parkovacej politiky upozorňuje najmä na dve veci:

  1. neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
  2. neoprávnené parkovanie na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie.

Akým zariadením môže obec zaznamenávať priestupok?

Ide o zariadenie, ktorým sa da preukázateľne zadokumentovať existujúci stav. V zákone je definované 8/2009 Z. z.  § 139b, ods. (2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.

Inak povedané, môže to byť ľubovoľné zariadenie, ktoré používa alebo využíva obec a spĺňa štandardne dôkazné náležitosti. Z praktického hľadiska takéto zariadenie musí mať obecnú identifikáciu, lebo tá sa uvádza aj v dokumentácii priestupku. Môže to byť aj mobil, ale s aplikáciou, ktorá do fotografie uloží dátum, čas, GPS súradnice, azimut, časovú pečiatku a snímok elektronicky podpíše.

Komu ide výnos zo zaplatených pokút?

Pri tejto otázke je nutné nahliadnuť do zákona 8/2009 Z. z.  § 139b, ods. (7), v ktorom je uvedené: Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce. Zjednodušene môžeme povedať, že pokuty zo statickej dopravy sú príjmom obecného rozpočtu. V prvom rade by ale obce mali riešiť parkovanie, učiť vodičov, kde a ako majú parkovať a nie len hľadať zle parkujúce vozidlá, ktoré nemali inú možnosť a boli priam nútené k priestupku.

 Je možné očakávať príjem zo všetkých uložených pokút?

Nie. Veľmi záleží na dôkladnosti zadokumentovania priestupku vrátane formálnych náležitostí. Zákon hovorí nasledovné: 8/2009 Z. z.  § 139b  (1) Orgán Policajného zboru alebo obec vec odloží, ak:
a) nemožno zistiť držiteľa vozidla alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená,
b) držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom,
f) bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
g) ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.

Je veľmi dôležité mať dopravné značenie jednoznačné a zmysluplné. Je vhodné nechať si spraviť audit dopravného značenia nezávislou osobou.

Voči čomu sa vykonáva kontrola oprávnenosti parkovania?

Kontrola sa vykonáva voči reálne osadenému dopravnému značeniu, ktoré by malo byť zadokumentované ako súčasť dokumentácie spáchaného priestupku.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby si obec dala záležať na tom, aby dopravné značenie bolo v súlade s predpismi a bolo jednoznačné. Inak hrozí, že prípadný súd prehrá.

Veľký problém robia poslanci, ktorí si myslia, že keď na zastupiteľstve schvália spoplatnenie parkovania na vybranej ulici, ihneď sa tam začne vyberať parkovné a pokutovať. Lenže nie je to pravda. Najprv musí byť osadené príslušné dopravné značenie na základe rozhodnutia správneho orgánu. Vodiči sú povinní sa riadiť existujúcim dopravným značením a len za jeho nedodržanie je možné pokutovať. Plus za porušenie všeobecných ustanovení zákona.

Ďalší problémom býva nedomyslené použitie značiek „Zóna“, ak sa dá do zóny dostať aj mimo nich, respektíve pozabudne sa na to, že lokálne dopravné značenie má prednosť pred značkou „Zóna“ – napríklad, sú 4 vjazdy do mesta a značka „Zóna“ sa umiestni len na tri z nich, alebo na značke „Zóna“ je symbol parkovacích hodín a obec na niektorých značkách tento symbol zabudne umiestniť. Preto sú takto označené miesta naďalej bezplatné.

Ako kontrolovať, či má vozidlo zaplatené za parkovanie?

Na to je najlepšie mať informačný systém, v ktorom sa platby evidujú na EČV parkujúceho vozidla. Potom stačí ísť po obci a kontrolovať oprávnenosť parkovania mobilnou aplikáciou, ktorá podľa fyzického miesta a prečítaného EČV overuje v elektronickom systéme, či má konkrétne vozidlo zaplatený poplatok za parkovanie na danom mieste.  Za zaplatený poplatok sa považuje aj oznámenie o začatí parkovania, ktoré sa zúčtováva z kreditu. Ak obec nemá takýto systém, tak musí fotografovať aj lístky za čelným sklom, čo je problematické, napríklad, keď nasneží.

Čo ak je mesto veľké a je potrebné skontrolovať desiatky áut?

V tomto prípade je vhodné využiť skenovacie auto, ktoré má rovnaké funkcie ako aplikácia, ale je výkonnejšie než človek. Skenovacie autá ponúkajú mestám mnoho výhod. Hlavnými výhodami sú: rýchlosť snímania EČV, vysoká efektívnosť kontroly a šetrenie nákladov. Slabým miestom môže byť neschopnosť rozlíšiť, či dané vozidlo stojí alebo len zastavilo. Preto je potrebné opakovať jazdu po určitom čase, čím sa dá preukázať doba státia.

Skenovacie auto

Ako kontrolovať vyhradené parkovacie miesta?

Rovnako ako sme už spomínali. Vyhradené parkovacie miesto vlastne znamená, že vozidlo s EČV na dopravnom značení má predplatené parkovanie. 

Čo ak vyhradené parkovacie miesto nie je na EČV, ale je na parkovací preukaz?

Vtedy sú možnosti tri. Buď sa manuálne kontroluje parkovací preukaz za čelným sklom, k parkovacím preukazom sa zapisujú aktuálne EČV v elektronickom systéme a kontroluje sa dané EČV, alebo má

Jedným z projektov, kde využívajú mestá senzory na sledovanie obsadenosti vyhradených miest pre ŤZP, je projekt s mestom Vroclav. Viac o projekte

Čo robiť, ak sa zistí parkovanie v rozpore s dopravným značením?

Je potrebné odfotografovať predmetné dopravné značenie, alebo ho mať podľa GPS priradené. Ďalej odfotografovať dané vozidlo tak, aby bolo zrejmé, kde stojí. Čiže nie len detail na tabuľku s  EČV. Nevyhnutnosťou je zaznamenať náležitosti ako dátum a čas, o aký  priestupok ide, podľa ktorého paragrafu a písmena atď. Trochu komplikovanejšie je to s dokazovaním dĺžkových parametrov, napríklad zákaz státia vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov. Vtedy je potrebné pred fotografovaním rozvinúť meracie pásmo. Možnosťou je aj použiť účelové meradlo s certifikátom metrologického ústavu, ale takéto zariadenia budú na trhu pribúdať len postupne.

Môže sa na zadokumentovanie priestupku použiť obyčajný mobil?

Dnešné mobily sú už výkonné zariadenia. Ak sa do neho nainštaluje príslušná aplikácia, do ktorej je prihlásená oprávnená osoba a dané zariadenie má pridelenú identifikáciu obce, tak áno. Treba mať na pamäti, že zariadenie musí mať obec v evidencii, lebo súčasťou dokumentácie o spáchaní priestupku je aj identifikácia zariadenia, ktorým bol priestupok zadokumentovaný. Čiže obyčajný súkromný neregistrovaný mobil bez oficiálnej aplikácie je nepoužiteľný.

Ako má vyzerať pokuta a protokol o zadokumentovaní  priestupku?

Vodiči, ktorí dostali v minulosti pokutu za rýchlosť, sú v obraze. Ide spravidla o dvojstranový formulár, ktorý má ako prílohu protokol o zadokumentovaní priestupku vo forme fotografie, na ktorej sú aj číselné údaje ako dátum a čas, GPS súradnice, povolená a skutočná rýchlosť, kto a akým zariadením priestupok zadokumentoval, EČV a ďalšie náležitosti.  Ministerstvo vnútra pripravilo vzory týchto tlačív pre obce aj vysvetlilo, ako majú obce postupovať. Okrem udelenia pokút je obec aj orgánom pre podanie odporu, čiže musí zvládnuť aj túto agendu.

Kde sú informácie z Ministerstva Vnútra SR dostupné?

Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva: https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost-realizovana-obcou.

Má význam objektívna zodpovednosť pre obce?

Áno, má. Ide o výrazné zjednodušenie vymáhania práva. Keď má obec rozbehnutý systém parkovacej politiky, náležitosti prepojenia na MV s registrom vozidiel, má vypracovanú metodiku pre svojich pracovníkov, prípadne zmluvne zabezpečenú možnosť použitia čítacieho auta, tak má veľmi silný nástroj na zavedenie poriadku v statickej doprave. Navyše obec nemusí pri prvom zistení nedostatkov uložiť pokutu formou objektívnej zodpovednosti. Môže informovať vodiča listom, emailom alebo odkazom za stieračom vozidla. Pokutu podľa objektívnej zodpovednosti môže zvoliť, až keď je to naozaj nevyhnutné.

Chceli by ste ešte niečo dodať k téme na záver?

Áno. Rád by som podotkol, že uvedenie objektívnej zodpovednosti do praxe je náročný proces, ktorý si bude vyžadovať ešte mnoho krokov na rôznych úrovniach. Oficiálne som sa obrátil na Ministerstvo vnútra s otázkami, ktoré ma pri objektívnej zodpovednosti zaujímajú. Určite by som vypichol otázku týkajúcu sa termínu minimálne testovacej prevádzky a formátu vymieňaných dát medzi MV a obcou/mestskou políciou so zameraním na to, či MV bude poskytovať aj odosielanie rozkazu o uložení pokuty hybridnou poštou, respektíve elektronickou poštou do schránok PO a FO, ak takáto osoba má aktivovanú elektronickú komunikáciu. Odpoveď by som zhrnul nasledovne: V súčasnosti nie je možné povedať konkrétne termíny. V tejto veci prebiehajú dôležité rokovania, ktoré neboli doposiaľ ukončené z dôvodu ich náročnosti. Súčasný stav IS CESDaP si vyžaduje doplnenie viacerých nielen časovo, ale najmä finančne náročných funkcionalít, ktoré by umožňovali zasielať mestským a obecným políciám rozkazy o uložení sankcie za správny delikt držiteľovi vozidla.

Ďakujeme pánovi Drahovskému za zodpovedanie otázok a jeho prácu v oblasti zlepšovania dopravnej situácie v slovenských obciach.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o objektívnej zodpovednosti a riešeniach pre vašu obec, radi sa s vami stretneme a poradíme vám. ParkDots je partnerom mnohých miest, ktoré sa rozhodli pre efektívne riadenia parkovania a starajú sa o spokojnosť občanov/návštevníkov. Kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri