Objektívna zodpovednosť a parkovanie? Prezradíme ti všetko, čo treba vedieť

09.06.2021 , Objektívna zodpovednosť
Objektívna zodpovednosť a parkovanie? Prezradíme ti všetko, čo treba vedieť

Vo svete parkovania nastala očakávaná zmena, po ktorej volali mestá a obce už dlhšie. Bola prijatá novela zákona, ktorá rozširuje uplatňovanie objektívnej zodpovednosti aj na priestupky spojené so zlým alebo neoprávneným parkovaním. Čo to pre vodičov znamená v praxi? Na novinku sme sa pozreli spolu s dopravným analytikom Jozefom Drahovským, ktorý nám zodpovedal naše otázky.

Čo znamená termín objektívna zodpovednosť?

Termín objektívna zodpovednosť je v súvislosti s dopravou všeobecne známy. Horšie je to so znalosťou jeho významu a procesov, ktoré v sebe skrýva.

Objektívna zodpovednosť hovorí o tom, že za priestupky spáchané vozidlom je zodpovedný jeho majiteľ, pokiaľ zodpovednosť preukázateľne neposunul na držiteľa vozidla alebo pokiaľ on zodpovednosť preukázateľne nepresunul na vodiča vozidla. Od 1. 5. 2021 je novinkou, že inštitút objektívnej zodpovednosti môžu využívať aj obce.

Od koho môže prísť pokuta uložená formou objektívnej zodpovednosti?

Na Slovensku môže prísť len od štátu, respektíve od polície alebo obce (obecnej polície). Pokuty od polície sú príjmom štátu a pokuty od obecnej polície sú príjmom obce. Nikto iný nemôže na Slovensku používať inštitút objektívnej zodpovednosti na zasielanie pokút za dopravné priestupky. Obdobne je to pri pokutách zo zahraničia, tam to musia byť tiež inštitúcie, ktorým je takáto právomoc zákonom uložená.

Tabuľka - objektívna a subjektívna zodpovednosť

 

Za aké priestupky môže prísť pokuta formou objektívnej zodpovednosti?

Tieto priestupky sú taxatívne uvedené v zákone 8/2009 Z. z. v § 6a Povinnosti držiteľa vozidla: držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú zákaz predchádzania, rýchlosť jazdy, povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ a ďalšie pravidlá.

Pozornému oku neunikne, že v zákone nevidí pokutu za nezaplatenie parkovného. Priamo tu nie je uvedená, ale text zákona robili právnici a treba myslieť ako oni. Do jednotlivých odkazov schovali toho veľmi veľa. Napríklad uvedený zákaz zastavenia a státia podľa § 25 obsahuje aj (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie.

25§ zákaz zastavenia a státia

Ako musí byť priestupok zaznamenaný? Ako sa o ňom dozvie majiteľ vozidla?

Zaznamenanie priestupku musí byť technickými prostriedkami v súlade so zákonom 8/2009 Z. z. §139b  odstavec (2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.

Všimnite si termín „používa alebo využíva“ obec. To znamená, že technické zariadenie nemusí vlastniť obec, respektíve obecná polícia, ale môže ho mať zmluvne zabezpečené. Ak vaše vozidlo pri priestupku odfotografuje náhodný občan svojím mobilom, tak to nie je zmluvne zabezpečený technický prostriedok. Samozrejme, občan môže upozorniť obecnú políciu, aby priestupok riešila.

Majiteľ vozidla je informovaný o priestupku písomným oznámením prostredníctvom pošty. Lehota doručenia oznámenia je v prípade priestupkov za parkovanie dva roky. Je však pravdepodobné, že táto lehota sa bude znižovať s cieľom ochrany občanov.

Aké sú pokuty v prípade priestupku zaznamenaného obcou?

Pokuty za tento druh priestupkov je určený v zákone 8/2009 Z. z. § 139a ods. 7: držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu

  • 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
  • 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

Vodič má možnosť zmierniť následky svojho zlého parkovania. Ak uhradí 2/3 pokuty v termíne 15 dní od doručenia rozkazu, zvyšná suma mu bude odpustená. Tu treba byť naozaj obozretný. § 139b ods. 5 hovorí, že peniaze musia byt najneskôr v 15. deň pripísané na bankový účet. Nezabudnite preto na čas potrebný na prevod peňazí a dni voľna, ktoré môžu zapríčiniť predĺženie času doručenia platby.

Objektívna zodpovednosť a výška pokút

Čo ak s pokutou nesúhlasím? A kedy má význam podávať odpor voči pokute udelenej objektívnou zodpovednosťou?

Ak s pokutou nesúhlasíte, môžete podať odpor. Je potrebné sa riadiť zákonom 8/2009 Z. z § 139d ods. (2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Ak následne nebude vodič súhlasiť ani s rozhodnutím obce, môže podať odvolanie proti rozhodnutiu na príslušný orgán Policajného zboru.

Podávať odpor voči pokute má odôvodnenie v prípade, že nebolo zadokumentované vaše vozidlo, ale iné vozidlo. Ďalej, ak sa priestupok nestal, napríklad za parkovanie ste preukázateľne zaplatili. Alebo v situácii, keď ste vozidlo niekomu preukázateľne zapožičali. V poslednom prípade má význam podávať odpor najmä pre požičovne vozidiel. Ak si požičiavate vozidlo v rámci rodiny, známych alebo firmy, lepším riešením je, ak sa situáciu pokúsite vyriešiť interne.

Vyplývajú z prijatia tejto novely pre vodičov aj nejaké výhody?

Výhodou, ktorú vníma vodič okamžite je zmena zaznamenávania priestupkov. Priestupok za parkovanie sa už nespája s osobou vodiča a nezapisuje sa do jeho karty. Ďalšou výhodou je určite možnosť zníženia výšky pokuty. Včasnou úhradou zníži vodič výšku pokuty až o 1/3 sumy.

Veľkým benefitom, ktorý si aktuálne vodiči možno neuvedomujú a ktorého nástup bude postupný, je zvyšovanie disciplinovanosti a poriadku. Objektívna zodpovednosť umožní efektívnejšiu kontrolu parkovania a ochranu rezidentov pred neoprávneným obsadením ich miest. Parkovanie v meste sa stane usporiadanejším a dostupnejším.

Ako by ste zhrnuli zmeny v parkovaní a potrebu zavedenia objektívnej zodpovednosti?

Doteraz obce, respektíve obecné polície mohli riešiť správne delikty v statickej doprave len za prítomnosti vodiča. Ak vodič pri vozidle nebol, tak museli na vozidlo založiť blokovacie zariadenie, a tak si zabezpečiť, aby bolo konanie za prítomnosti vodiča. Tento proces je zdĺhavý, neefektívny a finančne náročný. Odteraz nastáva zmena. Stačí, ak obec technickými prostriedkami preukázateľne zadokumentuje priestupok a využije inštitút objektívnej zodpovednosti. Dôvodom zavedenia bolo najmä uľahčenie nastavenia fungujúcej parkovacej politiky v jednotlivých obciach a zlepšenie pohodlia občanov.

Ďakujeme pánovi Drahovskému za zodpovedanie otázok a jeho prácu v oblasti zlepšovania dopravnej situácie v slovenským obciach. Ak ťa zaujímajú ďalšie informácie o objektívnej zodpovednosti, môžeš navštíviť blog pána Drahovského alebo si pozrieť jeden z jeho rozhovorov.

Ak ešte nepoužívaš našu aplikáciu, stiahnuť si ju môžeš priamo cez nasledujúci odkaz – Stiahnuť aplikáciu ParkDots

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

3 komentáre k “Objektívna zodpovednosť a parkovanie? Prezradíme ti všetko, čo treba vedieť”

  1. a čo keď máte invalidný parkovací preukaz a obecná polícia nafotí MV tak že ho nie je vidno?

    1. Dobrý deň, Peter. Treba v tomto prípade brať do úvahy dve súvislosti. Prvou je, že ŤZP preukazy nie sú viazané na konkrétne vozidlo a sú prenosné. Vodič je povinný ich mať umiestnené na viditeľnom mieste za čelným sklom. Súčasne ale treba rozlišovať vyhradené miesta pre ŤZP vodičov voči iným regulovaným miestam z pohľadu kontroly. Na vyhradenom miesta musí kontrola sledovať v prvom rade oprávnenie, v našom prípade modrý ŤZP preukaz. V praxi napr. skenovacie auto ŤZP miesta sleduje, no nevyhodnocuje ich do objektívnej zodpovednosti. Naopak ak príslušník MsP skenuje ručne, napr. aplikáciou, tak na týchto miestach v prvom rade kontroluje prítomnosť ŤZP preukazu. V prípade porušenia musí vyhotoviť takú fotodokumentáciu, z ktorej jednoznačne vyplýva prípadné porušenie. Na iných parkovacích miestach (napr. rezidentských) nemá ŤZP vodič dodatočné oprávnenia, je kontrolovaný štandardne, ako iné vozidlá cez jeho EČV.

  2. Angažuje sa prosím vo veci vytvorenia parkovacích miest „K+R“ (vzor západ – najbližšie Brno) a vo vytvorení nových miest s obmedzeným statim pred poštou, lekarnou a bankomatom. Po vzore Holandska dat first free time parking (15min, 1h, 2h…) dodatkovou tab pod „P‘ podľa zon. Zaviesť a aj akceptovať papierové vyznačovacie hodiny.

Partneri