Špecializovaná mobilná aplikácia umožňuje jednoduchú kontrolu v teréne

Ste menšie mesto a začínate s reguláciou parkovania? Bez efektívnej kontroly oprávnenosti parkovania to nepôjde. Potrebujete ParkDots Enforcement aplikáciu! Získate tak nástroj na efektívnu kontrolu nad dodržiavaním pravidiel rezidentského aj krátkodobého parkovania. Vďaka tomu docielite významné zlepšenie situácie v statickej doprave v meste aj výber parkovného.

Kľučové výhody a vlastnosti

Kľučové výhody a vlastnosti

 • Vhodné riešenie predovšetkým pre menšie mestá, menšie zregulované zóny

 • Efektívna a rýchla kontrola oprávnenosti parkovania pracovníkmi v teréne

 • Rýchle rozpoznávanie EČV a vyhodnotenie oprávnenosti v reálnom čase priamo na zariadení

 • Zvukový signál pre oprávnené a neoprávnené parkovanie

 • Farebné odlíšenie písmen a čísel pre rýchle vizuálne overenie správnosti rozpoznania (zámeny 0 a O, I a 1 a pod.)

 • Evidencia priestupkov prostredníctvom vytvorenia hlásenia vrátane potrebných dát a fotodokumentácie

 • Umožňuje riešenie priestupkov:

  • v teréne s využitím mobilnej aplikácie (mestská polícia, odťahová služba)
  • na centrále v režime objektívnej zodpovednosti s využitím webovej aplikácie
 • Umožňuje snímanie vo dne aj v noci s prísvitom alebo s možnosťou pripojenia externej kamery s nočným videním

 • Umožňuje odfotenie dopravného značenia platného pre daný kontrolovaný úsek

 • Uvedenie služby do prevádzky do 2 týždňov od podpisu zmluvy!

Ako pristúpiť k regulácii parkovania s plnou vážnosťou?

Ako pristúpiť k regulácii parkovania s plnou vážnosťou?

Myslite aj na systém kontroly v teréne a jeho správne nastavenie. Predpokladom pre efektívnu kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania je evidencia lístkov vystavených všetkými platobnými kanálmi (parkomaty, SMS, mobilné aplikácie) na báze EČV a tiež vydávanie parkovacích kariet elektronicky (tzn. sú virtuálne, nie v papierovej forme).

V tom prípade môže byť kontrola realizovaná prostredníctvom snímania a rozpoznávania EČV s využitím kontrolnej aplikácie pre pracovníkov v teréne. Oprávnenosť parkovania sa vyhodnocuje voči údajom z centrálnej databázy parkovacích oprávnení (lístky a parkovacie karty) s ohľadom na ich platnosť na mieste, kde bolo dané EČV kontrolované.

Ako prebieha samotná kontrola

Ako prebieha samotná kontrola

Kontrola je veľmi jednoduchá, na jej vykonanie stačí mobilné zariadenie s nainštalovanou ParkDots Enforcement aplikáciou na kontrolu parkovacích oprávnení s pripojením na mobilný internet. Evidenčné čísla kontrolovaných automobilov môžete jednoducho odfotiť alebo ich zadávať ručne. Systém následne v reálnom čase overí, či má dané vozidlo platné parkovacie oprávnenie (lístok alebo parkovaciu kartu) pre danú lokalitu.

Pri vytváraní hlásenia (záznam o identifikovanom neoprávnenom parkovaní, resp. porušení pravidiel parkovania) je možné zvoliť paragraf na presnú kategorizáciu priestupku v zmysle zákona o cestnej premávke (Zákon č. 8/2009 Z. z. – Zákon o cestnej premávke). Tie je možné následne riešiť v teréne (mestskou políciou/odťahovou službou) alebo pracovníkmi „na centrále“ v režime objektívnej zodpovednosti.

Systém umožňuje nastavenie rolí pre používateľov aplikácie v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek a kontrola môže byť viacúrovňová (kontrola kontrolórmi, riešenie priestupkov mestskou políciou, prípadne zlúčená dvojrola – mestský policajt kontroluje aj rieši priestupky).

Jasne stanovené pravidlá a vyhodnocovanie

Jasne stanovené pravidlá a vyhodnocovanie

Systém je možné nakonfigurovať presne podľa všeobecne záväzných nariadení daného mesta.

Pre každé EČV je v systéme vedená história všetkých zaevidovaných hlásení a priestupkov, z čoho sa počíta tzv. „skóre priestupcu“. Je tak možné jasne odlíšiť vodiča, ktorý sa previnil po prvýkrát, od notorického porušovateľa pravidiel parkovania a zohľadniť to pri riešení priestupku (dohovor, pokuta).

Aplikácia poskytuje prehľady hlásení, priestupkov a tiež reporty. Navyše sa do systému zbierajú dáta o každej zrealizovanej kontrole, vďaka čomu je možné vyhodnocovať výkonnosť pracovníkov či vývoj miery pokrytia kontrolou a trendy porušovania pravidiel v jednotlivých oblastiach.

Inšpirujte sa! Inovatívne mestá využívajú ParkDots Enforcement aplikáciu na rozpoznávanie EČV.

Kontaktujte nás
Bratislava
Topoľčany
Nové Zámky
Partizánske
Ilava
Prievidza
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Humenné
Bratislava
Topoľčany
Nové Zámky
Partizánske
Ilava
Prievidza
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Humenné