Bratislava & ParkDots

Bratislava je európskou metropolou, ktorej chýbal mestský parkovací systém platný a fungujúci jednotne vo všetkých mestských častiach. Parkovanie nebolo regulované, rezidenti mali často problém so zaparkovaním pred vlastným domom a doprava v meste sa prehusťovala. Preto sa mesto pustilo do zásadných zmien spojených s parkovaním, prípravy nových pravidiel a zavedenia systémov, ktoré sú postavené na ParkDots riešeniach.

Východisko

Bratislava má ambíciu stať sa moderným európskym mestom 21. storočia, ktoré slúži občanom aj návštevníkom. Žije tu viac ako 475 tisíc obyvateľov, ktorí sa denne presúvajú za prácou, vzdelaním a voľným časom. Počet osobných vozidiel v meste neustále narastá, ulice sa prehusťujú, verejný priestor je zaplnený zaparkovanými autami a rezidenti majú problém zaparkovať. Je bežnou praxou, že autá stoja na nespevnených plochách, trávnikoch alebo chodníkoch. Problémom sa stávali aj mestské časti, ktoré nastavovali v dobrej viere pravidlá parkovania, avšak každá podľa seba. Bolo nevyhnutné nastaviť nové pravidlá a priniesť fungujúci systém v celom meste, nielen v jednotlivých častiach.

Ciele:

  • efektívne riešenie parkovania, ktoré obyvatelia privítajú,
  • vytvorenie komplexného systému na manažment parkovacích oprávnení,
  • vytvorenie rôznych druhov parkovacích kariet podľa špecifických požiadaviek,
  • digitalizácia úkonov spojených s vydávaním rezidentských kariet,
  • inovatívne a intuitívne spôsoby platby,
  • zníženie počtu osobných áut v meste,
  • zvýšenie platobnej disciplíny vodičov,
  • odstránenie problému s autami zaparkovanými na chodníkoch a trávnikoch,
  • zjednodušenie administratívnych úkonov na strane mesta,
  • zavedenie efektívneho systému kontroly parkovania.

Prečo spolupracovať s ParkDots?

Prečo sa mesto Bratislava rozhodlo na nás obrátiť? Čo bolo pre nich smerodajné a najdôležitejšie pri výbere dodávateľa riešenia?

ParkDots obstál vo verejnej súťaži Bridge ParkSys. Spomedzi šiestich konkurentov zvíťazila najekonomickejšia ponuka, ktorá splnila všetky technické parametre.

Stabilná firma so skúsenosťami – odbornosť, referencie a profesionálny prístup

Inovatívnosť a technické zabezpečenie – riešenie z cloudu, schopnosť ucelenej dodávky od jedného partnera

Vytvorenie parkovacieho systému na mieru – unikátny systém, parkovacie oprávnenia, nové funkcie, automatizované prvky

Komplexnosť riešenia – administračný systém, parkovacie karty, mobilná aplikácia, kontrola, reporting

Integrácia s fungujúcimi systémami – prepojenie s už zavedenými systémami a inými mobilnými aplikáciami, zjednodušenie administratívnych úkonov

Navrhnuté riešenia

Projekt hlavného mesta Slovenska je špecifický a vyžadoval si vytvorenie riešení na mieru. Mesto potrebovalo užívateľsky jednoduchý systém, ktorý odstráni nadbytočnú byrokraciu na všetkých stranách (vodiči, mesto, úrady). Vytvorilo sa unikátne riešenie, ktoré prepája štátne registre a digitalizuje celý proces vydávania parkovacích kariet. Regulované zóny sú pridávané postupne s cieľom minimalizovania chýb a maximalizácie spokojnosti občanov. Systém dopĺňa mobilná aplikácia, ktorá umožňuje rýchle použitie parkovacích kariet a úhradu parkovného. Jednotlivé prvky dodaného riešenia sú prepojené a prinášajú úžitok mestu, zamestnancom mesta, mestskej polícii a predovšetkým obyvateľom/návštevníkom.

Riešenia

Riešenie pre Bratislavu môžeme charakterizovať ako prepojenú sústavu modulov, ktoré medzi sebou komunikujú. Prebieha tu nepretržitá výmena dát, vďaka čomu vznikol živý systém riadenia parkovania v meste.

Mestský parkovací systém ParkDots – celková integrácia systémov, prepojenie so systémami tretích strán, pokročilé vyhodnocovanie platieb a špeciálnych parkovacích oprávnení (napr. ŤZP), stabilná infraštruktúra pre potreby veľkého náporu užívateľov

Rezidenčné parkovanie – digitálne parkovacie karty pre vodičov aj mesto, prepojenie systému na štátne registre (automatické načítanie údajov – trvalý pobyt, vzťah k nehnuteľnosti, vzťah k vozidlu a iné)

Unikátne parkovacie oprávnenia – presne nakonfigurovaný systém podľa požiadaviek VZN, rôzne scenáre parkovacích oprávnení, parkovacie oprávnenia založené na časovom kredite, ktorý bol unikátne navrhnutý pre Bratislavu

Mobilná aplikácia ParkDots – platby za parkovanie pre vodičov, možnosť využívania parkovacích kariet (návštevnícka/bonusová), informácie o parkoviskách a zónach, navigácia pre vodičov

Analýza dát a reporting – spracovanie dát do reportov, analýza kľúčových metrík (vybavené/nevybavené žiadosti, počet transakcií, počet vydaných parkovacích kariet)

Systém Enforcement – správa a kontrola parkovania pre mesto, možnosť využívania inštitútu objektívnej zodpovednosti pri priestupkoch za parkovanie

Vyjadrenie k spolupráci a projektu

Uvedenie projektu pre mesto Bratislava do života si vyžadovalo spoluprácu viacerých strán. Profesionálny prístup a pracovné nasadenie priniesli svoje ovocie v podobe unikátneho systému. Ako hodnotia spoluprácu zúčastnené strany?

„Projekt mesta Bratislava bol veľkou výzvou pre obe strany. Vedenie mesta si uvedomuje, aký veľký problém mohol vzniknúť, ak by sa parkovanie v hlavnom meste v blízkej dobe neriešilo. Spolu sa nám ale podarilo vytvoriť pokrokový systém, ktorý reflektuje na požiadavky moderných miest a technologický vývoj.“

Marek Líška, obchodný zástupca ParkDots

„V Bratislave sme rozbehli moderný a efektívny spôsob regulácie parkovania. Bratislavský parkovací asistent – PAAS je postavený ako služba na platforme ParkDots a vďaka unikátnemu prepojeniu na päť štátnych registrov sme dokázali zautomatizovať proces vydávania parkovacích kariet, čo nám ušetrilo nemalé finančné zdroje a ľudské kapacity. Žiadateľom o parkovacie karty sme priniesli vysokú mieru komfortu – digitálnu kartu si vie prevažná väčšina žiadateľov vybaviť online, bez nutnosti chodenia na kontaktné miesto, bez skenovania dokumentov a za pár minút. S pomocou systému ParkDots sme dokázali vybaviť za rok 2022 viac ako 70 tisíc žiadostí o parkovacie karty a vydať 65 tisíc parkovacích kariet. Oceňujeme ústretový prístup a vysokú mieru odbornosti tímu ParkDots.“

Peter Herceg, splnomocnenec primátora hlavného mesta pre parkovaciu politiku

Čo sme dokázali

Keď sa povie Bratislava a parkovanie, môžete si pod tým predstaviť automatizovaný proces vydávania parkovacích oprávnení, fungujúci systém pre regulované zóny, menej zaparkovaných vozidiel v uliciach a na chodníkoch a ľahšie parkovanie pre rezidentov. Pozrite si niekoľko zaujímavých čísiel.

475 000
obyvateľov
5
regulovaných mestských časti (Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto, Rača a Ružinov)
5
štátnych registrov
4
unikátne parkovacie karty
70 000+
podaných žiadostí
65 000+
vydaných parkovacích kariet
80%+
žiadostí vydaných online

Partneri